Việc này nhằm tăng cường phối hợp giữa địa phương, tiến tới hài hòa giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và an toàn sinh thái. Ngoài ra, hai địa phương cùng phối hợp quản lý sẽ giúp việc chia sẻ thông tin, khuyến khích hợp tác giữa các bên liên quan và cộng đồng dân cư trong vùng; thiết lập thử nghiệm một thể chế liên tỉnh - TP để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống và phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương này. Trong những năm gần đây cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước chưa phù hợp và việc phát triển thủy điện, mâu thuẫn trong phân bổ và sử dụng nguồn nước giữa thủy điện và các ngành liên quan chưa được giải quyết thỏa đáng. Cùng với sự thay đổi lớn về chế độ dòng chảy tự nhiên theo hướng bất lợi, tăng lũ mùa mưa, thiếu nước và xâm nhập mặn mùa khô… làm gia tăng sạt lở bờ sông và xâm thực bờ biển. Ngoài ra, nạn phá rừng đầu nguồn, khai thác vàng và cát, sỏi trái phép trên sông cũng là những tác nhân gây nên sự suy thoái và cạn kiệt nguồn nước, gây biến đổi dòng chảy, xói lở bờ sông.