UBND TP Đà Nẵng cũng đồng ý chủ trương bố trí khu chung cư Làng cá Nại Hiên Đông vị trí 1, 2, 3 cho các đối tượng là cán bộ, công chức.

NGUYÊN MINH