(PL)- Tại dự thảo thông tư do Bộ TN&MT vừa soạn thảo (quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) đáng chú ý có thông tin trên.

 

Theo đó, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún; đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường (đe dọa tính mạng con người) thì UBND tỉnh quyết định mức và hình thức bồi thường, hỗ trợ. Việc bồi thường, hỗ trợ này đảm bảo công bằng như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội.

Nguồn kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong những trường hợp trên được lấy từ ngân sách của địa phương nơi có đất thu hồi.

Cấp có thẩm quyền căn cứ vào diện tích thu hồi đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún; đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường (đe dọa tính mạng con người) để chỉ đạo việc lập và xây dựng khu tái định cư cho người bị thu hồi đất.

HOÀNG VÂN