Trong thời gian sửa chữa, bảo trì, các khu quản lý đường bộ (khu) phải tổ chức những văn phòng hiện trường, cử cán bộ chuyên trách từng đoạn, tuyến, không được kiêm nhiệm. Các khu phải rà soát kế hoạch thực hiện, đảm bảo hạn chế tối đa việc vượt khối lượng so với kế hoạch được duyệt. Đối với các hạng mục phát sinh quá 30% so với kế hoạch, các đơn vị phải báo cáo trực tiếp với tổng cục trưởng.

L.ĐỨC - H.TUYÊN