Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình thủ tục và nội dung dự án mỏ sắt Thạch Khê. Trong đó, chú trọng làm rõ năng lực nhà đầu tư, hiệu quả kinh tế và xã hội, công nghệ… Đánh giá các phương án, giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trường.

Kết luận của Ban Thường vụ nhấn mạnh khi chưa đáp ứng đầy đủ các nội dung trên thì đề nghị chưa khởi động dự án.