(PL)- Ngày 22-8, Chính phủ họp chuyên đề pháp luật dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Một trong chín nội dung quan trọng là rà soát các điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Báo cáo của Bộ KH&ĐT về thực trạng ĐKKD cho thấy hệ thống các quy định về ĐKKD còn nhiều điểm bất cập, tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, hạn chế doanh nghiệp đăng ký mới, làm nản lòng các doanh nghiệp đang hoạt động. Mặt khác, các ĐKKD đang làm giảm cạnh tranh thị trường; tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp, nhiều ĐKKD không rõ ràng, tạo ra cơ hội cho sự tùy tiện trong quản lý nhà nước và nhũng nhiễu của một số cán bộ.

Do đó, Bộ KH&ĐT đề nghị bãi bỏ gần 2.000 ĐKKD theo các tiêu chí cụ thể và kiến nghị Chính phủ thay đổi cách thức quản lý kinh doanh theo tiêu chuẩn, thông lệ tốt của OECD. Cụ thể, thay các điều kiện có tính chất tiền kiểm, chi phí lớn bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn; ban hành các tài liệu hướng dẫn tuân thủ chi tiết, rõ ràng; chuyển phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Triệt để áp dụng quản lý theo hướng quản lý dựa trên rủi ro để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

CHÂN LUẬN