Từ nhận định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nghị quyết đặt ra những mục tiêu tổng quát. Theo đó, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương. 

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra như đến năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Đồng thời, thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Từ năm 2021 đến 2030 sẽ hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của đất nước. Thời điểm này cũng sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố. 

Nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện những điều trên.