(PL)- Phát biểu tại Hội thảo khoa học thực tiễn “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế”.
PGS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hiện thực, nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật.

Theo PGS Phong, những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cần phải được tập trung, được giải quyết. Đó là những vấn đề tham nhũng, lãng phí, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; việc đền bù, thu hồi đất, phí chồng phí…; các lĩnh vực thuộc công tác tư pháp, công tác cán bộ.

PGS Phong cho rằng để làm được những điều này cần phải quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”. Hay: “Ý dân là ý trời, không được làm điều gì trái ý dân… ”.

Để làm việc theo “quần chúng”, ông Phong cho rằng: “Phải tin vào dân chúng, đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. 

Về chống tiêu cực, ông Phong cho rằng phải phát động tư tưởng của quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến thành hàng triệu con mắt, cái tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp.

Ông Nguyễn Túc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: Một trong những động lực thúc đẩy nhân dân tăng cường đoàn kết trong giai đoạn hiện nay là quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Quyền đó phải được Nhà nước tôn trọng. Pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật phải đảm bảo các điều kiện để nhân dân thực sự là người chủ, thực sự làm chủ như Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung) đã quy định.

CHÂN LUẬN