(PL)- Tại Phủ Chủ tịch chiều 5-2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt hơn 100 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho hơn 500.000 doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa Việt Nam.
Nhấn mạnh vai trò, vị trí của DN nhỏ và vừa trong sự phát triển đất nước, Chủ tịch nước mong rằng cộng đồng DN tiếp tục chủ động nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Chủ tịch nước cũng yêu cầu doanh nhân, DN nhỏ và vừa chú ý chăm lo, nâng cao thu nhập, đảm bảo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước sớm chỉ đạo luật hóa những nội dung của Hiến pháp, cụ thể các văn bản luật và dưới luật tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các thành phần kinh tế… Ngoài ra Nhà nước cần đặt vấn đề tái cơ cấu DN nhỏ và vừa trong chiến lược hành động ngang tầm với kế hoạch tái cơ cấu DN nhà nước, đầu tư công, hệ thống ngân hàng, góp phần nâng khả năng hội nhập và sức cạnh tranh của DN nhỏ và vừa.

TLL