Báo cáo cho thấy trong sáu tháng đầu năm 2016, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của EVN đạt 130.686 tỉ đồng, tăng 19.230 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính của EVN tăng 126% lên 3.352 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận của EVN lại âm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của EVN âm 716 tỉ đồng (sáu tháng năm 2015 EVN lãi 888 tỉ đồng), riêng công ty mẹ lỗ 930 tỉ đồng (sáu tháng năm 2015 lãi 450 tỉ đồng).

Một trong những nguyên nhân khiến chỉ số tài chính của EVN qua sáu tháng lỗ là chi phí tài chính tăng 7.779 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm đến 6.896 tỉ đồng.

Như vậy mỗi ngày EVN phải trả 38,3 tỉ đồng lãi vay. Trong vài năm gần đây, tiền lãi vay mà EVN trả thường xuyên cao hơn lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết trong sáu tháng đầu năm 2016, tổng lãi hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN là 5.814 tỉ đồng nhưng do phải tính cả khoản lỗ chênh lệch tỉ giá nên EVN vẫn lỗ 716 tỉ đồng.

“Như vậy, nguyên nhân lỗ sau thuế của báo cáo tài chính hợp nhất sáu tháng đầu năm 2016 của EVN là do lỗ chênh lệch tỉ giá (tỉ giá đồng yen Nhật tăng mạnh). Theo Thông tư số 200/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện đánh giá chênh lệch tỉ giá của các khoản mục công nợ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính” - ông Tri nói.