(PL)- Ngày 25-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá trong năm 2018, trước những diễn biến phức tạp của thế giới, khu vực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình đề ra.

Đây là kênh quan trọng, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, quân đội trên trường quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Năm 2018, các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương được tích cực đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, quân đội trên trường quốc tế như Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+)…

Hội nghị xác định công tác đối ngoại quốc phòng cần tiếp tục được triển khai theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng; theo dõi sát tình hình thế giới, khu vực để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh, quốc phòng của đất nước, quan hệ, hợp tác với các nước trong lĩnh vực quốc phòng.

 

VIẾT THỊNH