Theo Chánh Thanh tra Tổng cục Môi trường Lương Duy Hanh, Nghị định 117/2009 đã chuyển biến tích cực, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho môi trường. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, nghị định trên cần được chỉnh sửa để phù hợp với Luật Thanh tra năm 2010; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Trong dự thảo, mức xử phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm được nâng từ 500 triệu đồng thành 2 tỉ đồng. Dự thảo còn bổ sung các chế tài về BVMT trong đa dạng sinh học và công khai thông tin xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm về BVMT.

BÌNH MINH