Trong đó trên 300 cầu có thể sửa chữa để tiếp tục khai thác, gần 200 cầu phải phá bỏ để xây mới nhưng chưa bố trí được vốn, cần sớm cải tạo để tiếp tục lưu thông” - ngày 19-3, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam thông tin.

Theo Bộ GTVT, hướng tới là phải nhanh chóng áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới, tiên tiến của thế giới vào sửa chữa cải tạo số cầu yếu trên.

H.TUYÊN