(PL)- Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 7.000 xã chưa có quy hoạch xây dựng, chiếm gần 80%.

Mặt khác, ở các xã đã có đồ án quy hoạch xây dựng, thì chất lượng còn yếu, tính khả thi không cao. Sự phối hợp giữa quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành khác chưa chặt chẽ. Nhiều quy hoạch ngành được lập riêng rẽ, không khớp nối với các loại quy hoạch khác trong cùng một tỉnh, huyện. Điều này gây ra sự phát triển không đồng bộ về hạ tầng, làm cho quy hoạch xây dựng nông thôn lãng phí và kém hiệu quả.

HOÀNG VÂN