Theo kết luận thanh tra ngày 15-9-2017 của Thanh tra Gia Lai, trong 4 năm (2013-2016), Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa được Sở tài chính phân bổ nguồn kinh phí theo định mức là hơn 71 tỷ đồng; kinh phí thu từ phí, lệ phí và các dịch vụ khác hơn 46 tỷ đồng.

Gia Lai: Yêu cầu kiểm điểm việc chi sai 767 triệu đồng - ảnh 1
Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa

Tuy nhiên, hồ sơ, sổ sách, chứng từ thanh-quyết toán thể hiện Trung tâm chưa cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật dẫn đến sai sót trong việc chi trả các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Cụ thể, trong năm 2013, Trung tâm đã chi trả công tác đào tạo, bồi dưỡng chế độ cho các đối tượng đi học không đúng quy định hơn 71 triệu đồng; năm 2014 là 99 triệu đồng; năm 2015 là 65 triệu đồng và năm 2016 hơn 115 triệu đồng. Trong công tác chi trả phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức, Trung tâm đã chi sai gần 299 triệu đồng; chi trả phụ cấp độc hại sai khoảng 57 triệu đồng; chi trả phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cơ sở có thời hạn với sai phạm là gần 60 triệu đồng…

Tại công văn số 3655, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan và thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm trên là hơn 767 triệu đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa Nguyễn Văn Chính, những sai sót theo kết luận của Thanh tra thực chất không có vấn đề tham ô, tham nhũng mà do đơn vị chưa nắm rõ và cập nhật kịp thời các văn bản, quy định của pháp luật. Sau khi có kết luận của Thanh tra, Trung tâm đã tiến hành họp và đều nhất trí hoàn trả lại số tiền trên theo chỉ đạo.