Tại đàm phán, phía Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề biên giới lãnh thổ trong quan hệ giữa hai nước. Theo đó, việc xử lý, giải quyết thỏa đáng các vấn đề này sẽ là nền tảng và góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Việt Nam cũng khẳng định đường lối, chính sách nhất quán về các vấn đề biên giới lãnh thổ, trong đó có các vấn đề trên biển; bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp ở biển Đông trong thời gian qua.

Cuộc họp nhất trí tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giữ gìn an ninh trật tự xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, triển khai hiệu quả hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân.

Về các vấn đề trên biển, hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).