Về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Trà Vinh giai đoạn từ 1-1-2016 đến 31-3-2018, kết quả thanh tra cho thấy:

UBND tỉnh chưa phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc phân bổ kế hoạch biên chế hàng năm; các sở, cơ quan ngang sở và UBND cấp huyện còn sử dụng 335 viên chức làm việc của công chức.

Về công tác bổ nhiệm, kiểm tra trực tiếp 256 lượt/342 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đa số đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tuổi bổ nhiệm và thực hiện trình tự thủ tục theo quy định.

Tuy nhiên có chín hồ sơ bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo (bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành dành cho lãnh đạo Sở); bổ nhiệm lại của bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, có trường hợp hồ sơ bổ nhiệm lại không có ý kiến của cấp ủy, nhiều trường hợp chậm ban hành quyết định bổ nhiệm lại, một số quyết định ghi thời gian, thời hạn giữ chức vụ không phù hợp dẫn đến vượt quá hoặc chưa đủ 60 tháng giữ chức vụ.

Bên cạnh đó có 73 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch. Trong thời gian từ năm 2016 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ còn sử dụng vượt một Phó Giám đốc Sở.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch tỉnh Trà Vinh kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó, rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6-2012 đến nay; lập kế hoạch cử 9 công chức bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và các trường hợp chưa đủ chuẩn khác đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết luận Thanh tra được ban hành.

Quá thời hạn này, nếu không đáp ứng đủ thì thu hồi quyết định bổ nhiệm; thu hồi các quyết định về công tác cán bộ đối với các trường hợp vi phạm không có khả năng khắc phục; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức trong nguồn quy hoạch để kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng và có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó....

Giữa năm 2018, Ban tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã có báo cáo kết quả kiểm tra rà soát, thẩm định hồ sơ về công tác cán bộ. Kết quả kiểm tra đã phát hiện trong 2.540 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 19 trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện về bằng chuyên môn, lý luận, chính trị, tin học, ngoại ngữ); đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương quản lý có đến 167 trường hợp thiếu tiêu chuẩn điều kiện như trên.

Đồng thời có 20 cán bộ điều động, luân chuyển thiếu các tiêu chuẩn, trong đó có 2 trường hợp là cán bộ được điều động, luân chuyển sai quy trình (không thực hiện quy trình tiếp nhận công chức không qua thi tuyển).

Đặc biệt trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại cán bộ có đến 47 cán bộ (thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) thiếu tiêu chuẩn và 301 trường hợp (thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy và tương quản lý) thiếu tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ, sai quy trình thủ tục, bổ nhiệm trễ hạn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Tỉnh ủy thì quy hoạch cán bộ quy định dư từ 1,5 đến 2 lần so với cấp ủy đương nhiệm là quá cao so với nguồn cán bộ ở cấp xã nên một số nơi không đảm bảo nguồn đưa vào quy hoạch hoặc có đảm bảo nhưng chất lượng thấp, nguồn cán bộ có bằng chính quy còn ít.

Từ đó, Ban tổ chức kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Thường trực cấp ủy, người đứng đầu cơ quan tham mưu thực hiện chưa đúng quy trình công tác cán bộ...