Cụ thể, 165 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 sẽ được trích cho tám địa phương (Thanh Hóa 10 tỉ đồng, Nghệ An 45 tỉ đồng, Hà Tĩnh 30 tỉ đồng, Quảng Bình 35 tỉ đồng, Quảng Trị 15 tỉ đồng, Thừa Thiên-Huế 10 tỉ đồng, Quảng Nam 10 tỉ đồng, Quảng Ninh 10 tỉ đồng). Số tiền này để các địa phương thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều…