(PL)- UBND TP.HCM đã giao Sở GTVT hoàn chỉnh “Đề án tổng thể thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”.

Theo đó, đề án này cần bổ sung hai đề án thành phần.

Đề án thành phần 1: Đầu tư trang thiết bị, giải pháp công nghệ thông minh phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Từ đó đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong công tác xử phạt nguội trên địa bàn TP trong thời gian qua.

Sở GTVT cần xác định mục tiêu, nhu cầu đầu tư, phạm vi và quy mô đầu tư, giải pháp công nghệ thông minh phù hợp với lộ trình và vốn đầu tư. Đề án thành phần 1 phải hoàn thành trước 15-9-2020 để trình HĐND TP thông qua danh mục dự án đầu tư công.

Đề án thành phần 2: Xây dựng quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo hình thức ứng dụng khoa học công nghệ.

Đề án thành phần này cần được lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các bộ, ngành trung ương, Thành ủy, HĐND TP trước khi trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương thực hiện thí điểm trên địa bàn TP.

CHÂU NGUYỄN