(PL)- Sáng 18-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với Mặt trận Việt Minh” nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2016), 75 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19-5-1941 – 19-5-2016).

Theo sáng kiến của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 19-5-1941,Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập. Từ đó, cái tên Việt Minh đã gắn liền với những thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc suốt những năm 40 của thế kỷ XX. Mặt trận Việt Minh là biểu hiện sinh động nhất sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đó đã trở thành nền tảng của Đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay. Hội thảo là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

L.ĐÔNG