Theo quyết định do ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký, mục tiêu là: "Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trong vùng thường xuyên bị thiên tai ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nhà ở phòng tránh lũ để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững".

Tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở là 776 hộ (trong đó hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 162 hộ, số hộ xây mới 505 hộ).

Tổng kinh phí để thực hiện hỗ trợ hơn 23,4 tỉ đồng, được cấp từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh (từ nguồn của các tổ chức, cá nhân ủng hộ) do Ban vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh quản lý, nguồn kinh phí tự có của các hộ gia đình và huy động từ cộng đồng xã hội.

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có hoàn cảnh khó khăn hiện sinh sống trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt, có bão mạnh và là hộ gia đình chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 0,5 m trở lên tính từ nền nhà.

Phạm vi áp dụng gồm 10 huyện thường xuyên bị ngập lụt gồm Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây dựng mới; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà.

Trong tháng 10-2017, Ban vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh sẽ cấp nguồn kinh phí về các huyện và hoàn thành việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các gia đình trước ngày 30-7-2018.