(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỉ đồng, gồm: Vay trong nước 275.970 tỉ đồng và nước ngoài 108.030 tỉ đồng. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỉ đồng, vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỉ đồng và vay để trả nợ gốc là 146.770 tỉ đồng, vay về cho vay lại 42.230 tỉ đồng.

Thủ tướng cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỉ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỉ đồng, trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỉ đồng…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện về tình hình vay trả nợ... Đồng thời, phải kiểm soát dư nợ nước ngoài ngắn hạn cuối năm 2018 của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng bằng dư nợ cuối năm 2017.

PV