Kết luận này cho hay trong công tác PCTN, tổ chức, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị ở Bắc Ninh còn chậm. Nội dung thông tin kê khai tại một số bản chưa đầy đủ, thiếu thông tin.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật PCTN còn mang tính hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCTN chưa được thực hiện thường xuyên.

Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phòng ngừa tham nhũng của Bắc Ninh có mặt còn hạn chế, nhất là việc minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất…

Về nguyên nhân, Thanh tra Chính phủ cho rằng vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng một số cơ quan về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Một số lĩnh vực có biểu hiện sự buông lỏng quản lý, cụ thể là lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản,…

Kết luận trên còn cho hay việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra. Một số kết luận thanh tra có chỉ ra một số sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp để xử lý sai phạm và chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ những tồn tại trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý sau thanh tra để thu hồi triệt để tiền, tài sản nhà nước bị thất thoát. Đồng thời Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu.