Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản QPPL để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; bảo đảm kinh phí theo quy định pháp luật cho công tác này...