Các cơ quan còn được yêu cầu đánh giá hậu quả, tác hại và đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra; kiểm điểm, xử lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30-11 để tổng hợp.

Theo Bộ Tư pháp, trong năm 2017 Bộ đã kiểm tra 4.462 văn bản (gồm 618 văn bản của Bộ, cơ quan ngang bộ và 3.844 văn bản của địa phương), phát hiện 156 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành.