Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá số công trình khoa học công bố quốc tế về nghiên cứu cơ bản của Viện tăng cao là một tiến bộ đáng mừng.

Thủ tướng yêu cầu VAST dành nguồn lực thỏa đáng để nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn. “Nghiên cứu là cần thiết nhưng không gắn với thực tế, không đáp ứng yêu cầu của thực tế thì tự mình tự thua trên sân nhà” - Thủ tướng nói… Tại hội nghị, Thủ tướng đã đặt hàng VAST năm nhiệm vụ, trong đó có việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để kiểm soát và xử lý môi trường.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2016, Viện công bố trên 2.000 công trình khoa học. Trong gần 1.000 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế thì có trên 740 công trình đăng trên các tạp chí uy tín đạt chuẩn ISI, số lượng đứng đầu cả nước.

Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị tổng kết năm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Thủ tướng lưu ý tới việc “không hành chính hóa các nhà khoa học”. Theo Thủ tướng, điều này để đội ngũ các trí thức phát huy tối đa khả năng.