Cụ thể, vay vốn sửa chữa nhà ở sẽ tăng từ 15 triệu đồng/hộ lên thành 30 triệu đồng/hộ, vay vốn cải thiện thu nhập tăng từ 5 triệu đồng/hộ lên 10-15 triệu đồng/hộ.

Cạnh đó, TP cũng kiến nghị ngân sách trung ương tài trợ vốn một phần cho các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 (bao gồm chi phí đầu tư xây dựng dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh của tám tuyến kênh rạch, ước tính khoảng 1.314 tỉ đồng). Thay vì phải trình Bộ Xây dựng điều chỉnh nội dung toàn bộ hạng mục chương trình như trước, TP cũng đề nghị Bộ phân cấp cho UBND TP được chủ động quyết định thay đổi khối lượng đầu tư trong trường hợp các dự án đã được thông qua thiết kế.

THU HƯƠNG