Theo dự thảo, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn xác định mục tiêu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, yêu chuộng hòa bình... Đoàn triển khai ba chương trình đồng hành với thanh niên…

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn đặt nhiều chỉ tiêu về chính trị, kinh tế… Thời gian lấy ý kiến cho dự thảo báo cáo đến hết ngày 30-10 theo số điện thoại: 024 62631693, email: vanphongtwd@gmail.com.