Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị và chủ trương góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Loại trừ biểu hiện nể nang khi lựa chọn nhân sự cấp ủy - ảnh 1
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đề ra bốn nhóm giải pháp, trong đó, một trong những giải pháp quan trọng về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định qua ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cho hay từ 2003 tới nay, thực hiện Nghị quyết các đại hội toàn quốc của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành bốn chỉ thị về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo gương Bác, mãi mãi đi theo con đường mà người đã lựa chọn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận đánh giá cao những kết quả các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị trong hơn ba năm qua và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra một số yếu kém, hạn chế, trong đó vẫn còn một bộ phận cán bộ, Đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ.

Việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm cho cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng hoặc bị xử lý theo pháp luật.

Loại trừ biểu hiện nể nang khi lựa chọn nhân sự cấp ủy - ảnh 2
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu: Chúng ta phải tránh, loại trừ các biểu hiện: tư duy nhiệm kỳ, cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Bảo đảm dân chủ công khai, khách quan, minh bạch, đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm quy tắc tập trung dân chủ, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhụng, lãng phí, tiêu cực, có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau.

“Chúng ta phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất. Tiết kiệm văn phòng phẩm, xăng xe, điện nước, rồi đi máy bay; tiết kiệm các dự án đầu tư; tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, tổ chức cưới, lễ hội theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước và cả đi công tác cơ sở nữa. Những năm gần đây theo chỉ thị của Tổng bí thư, khi tổ chức đi cơ sở, Văn phòng Trung ương tổ chức đi chung chứ không mỗi đồng chí đi một xe” -  ông Trần Quốc Vượng bày tỏ.