(viết tắt là Ban Quản lý Dự án PPTAF) vừa có tờ trình Trung tâm Chống ngập TP (chủ đầu tư dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2) phê duyệt gói thầu Tư vấn lập bổ sung báo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án này. Theo đó, tổng dự toán của gói thầu lến đến hơn 99.800 USD.

Theo đề xuất của Ban Quản lý Dự án PPTAF, tiền lương của những người tham gia thực hiện gói thầu tư nói trên cụ thể như sau: Lương của chuyên gia, chức danh trưởng đoàn là 2.750 USD/tháng, lương phó đoàn 2.400 USD/tháng và lương của chuyên viên là 2.150 USD/tháng.

KHANG BÁCH