(PL)- Năm 2016 dự kiến dành 273.300 tỉ đồng (tương đương hơn 12 tỉ USD) để trả nợ, gồm: trả trực tiếp đã bố trí trong dự toán ngân sách năm, trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại, đảo nợ.

VNE ngày 7-6 dẫn nội dung kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016 như trên. Kế hoạch này vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt.

Cũng trong năm nay, Chính phủ có kế hoạch vay 452.000 tỉ đồng, tương đương hơn 20 tỉ USD. Về nguồn huy động vốn, bên cạnh vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu, vay từ quỹ bảo hiểm xã hội và SCIC, vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi... Chính phủ còn giao Bộ Tài chính theo dõi, xem xét điều kiện thị trường vốn trong nước và quốc tế để linh hoạt thực hiện huy động 17.000 tỉ đồng. Việc huy động thông qua các hình thức khác như phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, trong cân đối ngân sách nhà nước, nhu cầu chi phát triển kinh tế-xã hội, nhất là chi thường xuyên tiếp tục tăng cao, chi đầu tư phát triển bị giảm. Với khả năng thu hiện nay, tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn bội chi, vốn vay của Chính phủ...

PV