Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành quyết định phê duyệt định hướng phát triển cấp thoát nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu cấp nước cụ thể đến năm 2015 sẽ có 90% đô thị loại 3 trở lên được cấp nước sạch với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày đêm.

Các đô thị loại 4 đạt 70% với tiêu chuẩn cấp nước 100 lít/người/ngày đêm. Tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch phải dưới 25% đối với các đô thị loại 4 trở lên và các hệ thống cấp nước mới, dưới 30% đối với các đô thị loại 5 đã có hệ thống cấp nước xây dựng trước đây.

Cũng theo quyết định này, đến năm 2020 tỉ lệ cấp nước sạch với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày đêm đối với các đô thị loại 4 trở lên phải đạt mức 90%; các đô thị loại 5 đạt 70% với tiêu chuẩn cấp nước 100 lít/người/ngày đêm. Đồng thời giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch phải dưới 18% đối với các đô thị loại 4 trở lên và dưới 25 đối với các đô thị loại 5 trở lên.

Riêng đến năm 2025, tỉ lệ cấp nước sạch với tiêu chuẩn cấp nước 120 lít/người/ngày đêm đạt 100% đối với tất cả các đô thị, đồng thời giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị xuống dưới 15%.

Đối với mục tiêu thoát nước, đến năm 2015 sẽ ưu tiên giải quyết thoát nước mưa; xóa bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa tại các đô thị loại 2 trở lên; mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước từ 50-60% hiện nay lên 70-80%; xây dựng các tuyến cống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho các đô thị loại 3 trở lên để thu gom và xử lý 40-50% lượng nước thải sinh hoạt,  toàn bộ nước thải bệnh viện và nước thải các cơ sở công nghiệp được xử lý đạt chuẩn.

Còn đến năm 2025, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng ngập úng thường xuyên tại các đô thị; mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước đô thị lên 90-95%; đối với các đô thị từ loại 4 trở lên đạt 100%.

Theo XUÂN LONG - L.C. (TTO)