UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Đồng thời, TP giao Sở NN&PTNT phối hợp với các đơn vị có liên quan lắp đặt camera giám sát việc nạo vét âu thuyền. Sau thời gian trên, đơn vị nào không thực hiện đúng nội dung, tiến độ thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ tịch UBND TP. Được biết âu thuyền Thọ Quang là cảng cá lớn nhất miền Trung nhưng cũng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại TP Đà Nẵng.