Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị 11 Ban chấp hành Trung ương
(PL)- Ngày 8-10, Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương (BCH TƯ) Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai tại thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, BCH TƯ Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, BCH TƯ Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021-2025.

NGHĨA NHÂN