(PL)- Sáng qua, 20-11, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND gồm năm chương 91 điều đã được Quốc hội thông qua với 83,2% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành.
Luật quy định chương trình, kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết về giám sát, kết luận, kiến nghị giám sát và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tiến hành giám sát hoặc đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp phải bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt các nghị quyết về giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu trong nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kế toán (sửa đổi) với số phiếu tán thành cao, đạt tỉ lệ 79,15%.

TRỌNG PHÚ