Theo đó, Bộ trưởng KH&ĐT quyết định điều động: Bà Trần Thị Hồng Minh (Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) làm giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia (gọi tắt Trung tâm Thông tin), ông Trần Hồng Quang (Giám đốc Trung tâm Thông tin) giữ chức viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, ông Lê Thành Quân (Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ) làm vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Ông Bùi Anh Tuấn (Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) được bổ nhiệm làm cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; ông Tăng Ngọc Tráng (Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư) giữ chức vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

Bộ trưởng cũng điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Khởi (Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ) giữ chức giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế-kế hoạch; ông Nguyễn Đức Tâm (Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) giữ chức vụ chánh Văn phòng Bộ KH&ĐT...