Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc giám sát nói trên được thực hiện sau khi người dân huyện Duyên Hải, Trà Vinh phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước xả thải đang diễn ra tại địa bàn.