Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 875 (có hiệu lực kể từ ngày ký 3-3-2016) công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP được chuẩn hóa tại TP.HCM, trong đó có bốn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của giám đốc Sở tư pháp (cũng như thủ trưởng các sở, ban, ngành khác).

Theo đó, bốn thủ tục này gồm: (1) Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn, (2) thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu, (3) thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai và (4) thủ tục giải quyết tố cáo.

Đáng chú ý là nội dung về thời hạn trả lời đơn khiếu nại, tố cáo cho người dân. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cơ quan chức năng phải có câu trả lời cho người dân trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Nội dung trả lời cần làm rõ hồ sơ của người dân có được đồng ý thụ lý giải quyết hay không, nêu lý do cụ thể, thông báo khiếu nại, kiến nghị của người dân đang được xử lý như thế nào (chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết) hoặc hướng dẫn địa điểm đúng để người dân cần gửi đơn tố cáo.

Đối với đơn tố cáo, nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn năm ngày làm việc, người có thẩm quyền phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo biết. 

Toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên đều miễn phí đối với người dân.

Xem toàn văn quyết định số 875/QĐ-UBND.