Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại diện 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; các tổ chức quốc tế và hơn 2.500 lao động đại diện cho người lao động tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các lĩnh vực có liên quan cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho công tác ATVSLĐ; triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia về ATVSLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN) và PCCN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về TNLĐ, BNN, PCCN trong các nghề có nguy cơ cao, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khu vực làng nghề; người lao động cần phải có ý thức chấp hành nội quy, quy trình ATLĐ, có ý thức tự bảo vệ mình, phòng chống tai nạn rủi ro…

 Theo CAND