(PL)- UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã kết thúc thanh tra việc thực hiện các chế độ thu chi, quản lý ngân sách, quản lý tài sản và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND xã Duy Thành.

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm trên 676 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã này còn vi phạm trong công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2011-2013 như sử dụng tiền mặt để chi sửa chữa, xây dựng một số công trình; chi ngoài dự toán sai niên độ kế toán; chứng từ kế toán chưa tuân thủ đúng nguyên tắc...

LÊ PHI