Chính phủ vừa thông báo có về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Nội dung này sẽ được Chính phủ báo cáo tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ NN&PTNT sẽ rà soát, xây dựng cơ chế đặc thù trong bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư đối với các dự án thủy lợi, thủy điện. Xây dựng chính sách ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư của các Dự án thủy điện có quy mô di dân lớn: Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang…

Bộ NN&PTNT xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi trên các lưu vực sông lớn trong trường hợp xả lũ khẩn cấp và vỡ đập, hồ chứa thủy lợi có nguy cơ gây mất an toàn.

Chính phủ  yêu cầu quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

Tiếp tục rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi, điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung, quy trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn về khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý an toàn đập của hồ chứa nước, phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Đối với Bộ TNMT, Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc xây dựng, điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa đối với các lưu vực sông cả về mùa lũ và mùa cạn. Cụ thể là, quy định về cơ chế giám sát cộng đồng đối với việc xả lũ của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên các lưu vực. Đánh giá tác động môi trường chiến lược, quy hoạch, dự án, công trình thủy điện, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường tại các dự án, công trình thủy điện.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TN&MT sớm đẩy mạnh đầu tư xây dựng, khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. Đặc biệt xây dựng các mô hình tính toán, dự báo lưu lượng nước đến hồ trong mùa lũ và mùa cạn, tăng cường năng lực quản lý lưu vực sông, điều phối giám sát các hoạt động về tài nguyên nước trên các lưu vực sông, quy trình vận hành liên hồ chứa, năng lực cảnh báo, dự báo vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông miền Trung và Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, chất lượng xây dựng công trình, đảm bảo môi trường, vận hành thủy điện, hồ chứa theo quy định của  pháp luật.