(PL)- Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định 1616 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin (ATTT).

Theo đó, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia có các nhiệm vụ như thực hiện giám sát ATTT trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam; thiết lập mạng lưới giám sát ATTT mạng trên toàn quốc, bảo đảm liên kết, liên thông; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giám sát tập trung của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia với giám sát của Trung tâm VNCERT...; triển khai giám sát cho các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm ATTT mạng và hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và đô thị thông minh.

 

VIẾT THỊNH