UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và UBND các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười rà soát, xem xét cơ sở pháp lý, nội dung hợp đồng tất cả dự án BOT giao thông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về việc rút ngắn thời gian thu phí dự án.

Đối với các dự án đang và chuẩn bị triển khai, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tích cực quan tâm, theo dõi tình hình triển khai dự án; kịp thời báo cáo những vấn đề bất cập của dự án. Đặc biệt chú tâm về chất lượng thực hiện nâng cấp công trình của nhà đầu tư BOT, lưu lượng xe thực tế để tính toán thời gian thu phí và giá thu phí hợp lý.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tỉnh thành lập tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, đề xuất chấn chỉnh công tác thu phí BOT.

Các thông tin liên quan về dự án phải được công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nhà đầu tư.