(PL)- Ngày 13-11, Bộ Công Thương đã có thông tin về rà soát các dự án thủy điện. Theo đó, đối với các dự án thủy điện thuộc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần được tiếp tục rà soát ảnh hưởng của dự án đến đất rừng, nếu có ảnh hưởng các địa phương không xem xét cho đầu tư.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh cho phép bổ sung vào quy hoạch, nếu có ảnh hưởng đến đất rừng Bộ Công Thương sẽ không xem xét đưa vào quy hoạch.

Đối với các dự án đã hoàn thành và đi vào vận hành, nếu không thực hiện đầy đủ các cam kết về trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng, đề nghị tỉnh báo cáo Bộ Công Thương để yêu cầu dừng triển khai hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. Bộ Công Thương cũng đề nghị các tỉnh tăng cường kiểm tra các dự án thủy điện, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc xây dựng thủy điện để phá rừng.

TRÀ PHƯƠNG