(PL)- UBND TP.HCM đã giao Sở VH&TT tham mưu chế độ đãi ngộ và chính sách khen thưởng đối với các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có nhiều đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Ngoài ra, Sở VH&TT cũng được giao lập danh sách các di tích cần tu bổ, tôn tạo trên địa bàn TP, đặc biệt là những di tích phải tu bổ trong năm nay.

Theo đó, thực hiện dự án tu bổ như Nhà hát TP - di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia, lập dự án mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM theo hình thức đầu tư công…

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM yêu cầu Sở VH&TT xây dựng đề án nâng cấp Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP thành Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật TP.

PV