(PL)- Bộ Tư pháp đang xây dựng nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định về việc bố trí cán bộ đầu mối, nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của người dân.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính Nguyễn Thị Hạnh, vấn đề này hiện có hai luồng ý kiến khác nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng để thực thi luật hiệu quả, thực chất, một số cơ quan cần bố trí cán bộ chuyên trách chuyên làm nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin cho công dân (bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh). Các cơ quan còn lại bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin cho công dân.

Tuy nhiên, nếu thực hiện theo phương án này sẽ làm tăng biên chế công chức trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản bộ máy hành chính và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ý kiến khác lại cho rằng trong điều kiện hiện nay chỉ nên bố trí hợp lý cán bộ kiêm nhiệm và tăng cường năng lực cho người làm đầu mối cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, kết hợp với tăng cường công khai thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử, thiết lập hệ cơ sở dữ liệu khoa học, hợp lý mà không bố trí cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin cho công dân. Thực hiện theo phương án này không làm tăng biên chế nhưng phải kết hợp các biện pháp khác một cách đồng bộ.

Dự thảo đang quy định theo hướng thứ hai, đồng thời giao cho người đứng đầu đơn vị cung cấp thông tin phân công cán bộ, công chức tại đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý yêu cầu và cung cấp thông tin cho công dân thông qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông hoặc bộ phận tiếp công dân.

Cụ thể, dự thảo nghị định dự kiến quy định theo hướng ở địa phương (UBND), thực hiện bố trí đầu mối cung cấp thông tin qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Ở trung ương (bộ, ngành), tùy thuộc các cơ cấu tổ chức của bộ, ngành để quy định đầu mối cung cấp thông tin thông qua bộ phận một cửa hoặc bộ phận tiếp dân.

Đ.MINH