Tổng cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc các sở GTVT trong việc triển khai các quy định về quản lý vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải. Các sở GTVT phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, bến xe vi phạm.

l Cùng ngày, Vụ Khoa học công nghệ, Bộ GTVT cho biết đến nay đã cấp giấy phép đạt chuẩn cho 62 sản phẩm thiết bị giám sát hành trình trên ô tô (“hộp đen”) của 50 đơn vị trong nước. Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, hiện việc lắp đặt “hộp đen” còn mang tính đối phó. Bộ yêu cầu Vụ Khoa học công nghệ và các cơ quan liên quan sớm tổ chức kiểm tra việc quản lý, khai thác “hộp đen” trên ô tô. Các sở GTVT phải bố trí cán bộ thường trực theo dõi, tổng hợp, phân tích các dữ liệu thu nhận được từ “hộp đen” của các đơn vị vận tải để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm…

L.ĐỨC - H.TUYÊN