(PL)- UBND TP.HCM vừa giao các bên liên quan tham mưu tiêu chí làm căn cứ quyết định việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập.

Nghiên cứu tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án

Tiêu chí cần xem xét trên ba yếu tố: Theo quy mô vốn và chỉ tách đối với dự án nhóm A; trong trường hợp thu hồi đất nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá; theo tính chất cấp bách, phức tạp của dự án.

Để xử lý các vướng mắc, UBND các quận, huyện được giao thống kê, phân loại các dự án bồi thường trên địa bàn. Trường hợp dự án đã có nghị quyết của HĐND TP về quyết định chủ trương đầu tư công dự án tổng thể và đã nằm trong nghị quyết về bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016-2020), Sở TN&MT sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND TP phê duyệt.

Trường hợp dự án đã được phê duyệt trước đây của cơ quan có thẩm quyền, nay có điều chỉnh, Sở TN&MT sẽ phê duyệt điều chỉnh hoặc trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh.

 

PHAN CƯỜNG