Tỉnh giao trách nhiệm cho các địa phương trên thực hiện chi trả ứng trước 50% kinh phí bồi thường thiệt hại do bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển bảo đảm theo đúng quy định tại Quyết định số 1880/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho biết các địa phương trong vùng đang niêm yết danh sách theo từng thôn, xã dựa trên số liệu điều tra, thống kê tổng hợp cho bảy nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển đã được huyện phê duyệt. Sau 3-5 ngày niêm yết danh sách và giải quyết các khiếu nại (nếu có), việc chi trả kinh phí sẽ được tiến hành.

Mỗi địa phương có thể thành lập 1-2 tổ chi trả và thực hiện chi trả với hình thức cuốn chiếu theo địa bàn xã để tạo thuận lợi cho người dân nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện… Tinh thần chung của lãnh đạo các địa phương là phải bảo đảm chi trả tiền đúng đối tượng thiệt hại kê khai đã được phê duyệt, tránh sai sót.