Kết luận cho hay năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã quán triệt, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của TP.HCM.

“Với truyền thống yêu nước, cách mạng, nhân ái và nghĩa tình, TP đã phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường quốc phòngan ninh; thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp” - kết luận nêu rõ.

Cùng đó TP.HCM đã quyết liệt chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng đề án đô thị thông minh phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Kết luận cũng nêu ra các hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, về chủ trương tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP, theo kết luận này, tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP giai đoạn 2017-2020 không tăng mà còn bị giảm. Việc tăng hỗ trợ từ nguồn thu xuất, nhập khẩu chưa được thực hiện. Nguồn vốn hỗ trợ cho TP đối với các chương trình mục tiêu, ngoài nguồn vốn ODA cho các dự án trọng điểm, không đáng kể. Các khoản thưởng vượt thu ngân sách cho TP theo quy định của pháp luật không được bảo đảm.

TP cũng đã chủ động phối hợp, đề xuất các bộ, ban, ngành trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các quy định pháp luật chưa phù hợp với tình hình thực tiễn quản lý, điều hành trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề xin ý kiến nhưng một số bộ, ngành chậm trả lời và chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ TP. Các tỉnh, TP trong cả nước cũng chưa tích cực phát triển quan hệ với TP.HCM.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, với tinh thần TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM, Bộ Chính trị yêu cầu Thành ủy TP.HCM và các cơ quan có liên quan từ trung ương đến các tỉnh, thành tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 16 đã đề ra, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP.

Việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP phải đặt trong tổng thể chung của cả nước, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, trong khung khổ pháp luật. Theo đó, việc gì đã rõ thì cho làm ngay, việc gì chưa rõ, phức tạp thì cho làm thí điểm, sơ kết, tổng kết để nhân rộng.

Với tinh thần đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV ban hành nghị quyết cho phép TP.HCM thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững hơn. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xem xét, sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho TP theo nghị quyết của Quốc hội.

Kết luận yêu cầu Thành ủy TP.HCM chỉ đạo chuẩn bị đề án kiến nghị để trình Quốc hội, Chính phủ theo trình tự pháp luật quy định.

Những kết quả nổi bật của TP.HCM

GRDP giai đoạn 2011-2015 của TP.HCM tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,63 lầ n bì nh quân cả nước, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết 16 đề ra (1,5 lần).

Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.122 USD/người, gấp 2,37 lần bình quân cả nước…

TP đóng góp bình quân 27% tổng thu ngân sách quốc gia và gần 21% GDP toàn quốc.